ALGEMENE VOORWAARDEN


Algemene voorwaarden Allrevo
ALGEMENE VOORWAARDEN_3.pdf (296.82KB)
Algemene voorwaarden Allrevo
ALGEMENE VOORWAARDEN_3.pdf (296.82KB)

Artikel 1. Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
ALLREVO ( opdrachtnemer)  

 

ALLREVO.  

Sint Gerlachplein 11, 6301 JR Valkenburg a/d Geul  

KVK 75612356.  

Opdrachtgever:
de wederpartij van ALLREVO  

 

Artikel 2. Geldigheid van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op alle overeenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk  

2. Onder voorwaarden wordt verstaan deze algemene voorwaarden van opdrachtnemer.  

3. Onder overeenkomst wordt verstaan de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Onder opdracht wordt tevens verstaan de aanneming van een werk.  

4. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Opdrachtnemer zal geen beroep doen op deze voorwaarden in contracten met consumenten indien deze voorwaarden een inbreuk maken of afbreuk doen aan de wettelijke rechten van de consument.  

 

Artikel 3. Offerte

1.Offertes gelden uitsluitend voor de termijn die daarin is vermeld. Is geen termijn vermeld dan geldt een termijn van dertig (30) dagen.  

2. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.  

3. De door ALLREVO gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders       schriftelijk overeenkomen. ALLREVO is slechts aan offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.  

4. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.  

5. Voor offertes met een bedrag boven de 1500,00 euro word een voorschot van 50% in rekening gebracht voor dergelijke kosten.  

De materialen dienen bij goedkeuring van de offerte voor aanvang werkzaamheden vooruit te worden betaald i.v.m. aanschaf ervan.  

 

Artikel 4. Voorrijkosten

1. ALLREVO rekent geen voorrijkosten, maar heeft als begintijd het moment van vertrek vanaf vestigingsadres.  

 

Artikel 5. Algemene voorwaarden van contract-partijen en/of derden

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst zowel mondeling als schriftelijk tussen opdrachtnemer en een opdrachtgever waarop ALLREVO deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.  

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.  

3. Eventuele toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever laten echter de toepasselijkheid van de voorwaarden van opdrachtnemer onverlet.  

4. Algemene voorwaarden van opdrachtgever vinden alleen toepassing op de daarvoor bestemde opdracht.  

Artikel 6. Verplichtingen van opdrachtnemer

Opdrachtnemer verplicht zich het opgedragen werk naar de bepalingen van de wet en de overeenkomst uit te voeren.  

Artikel 7. Verplichtingen van de opdrachtgever

1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer op tijd kan beschikken over:  

a. de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.), een en ander op aanwijzing van opdrachtnemer;  

b. het terrein en/of de ruimte waar het werk moet worden uitgevoerd;  

c. voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen, materialen en werktuigen.  

d. Elektriciteit en water.  

2. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot een vergoeding van de in lid 1 genoemde zaken tenzij anders overeengekomen bij het aangaan van de overeenkomst.  

3. Als niet aan de in lid 1 genoemde zaken is voldaan , dan is opdrachtgever aansprakelijk voor alle gevolgen wanneer dit niet of niet tijdig geschiedt. Dit geldt ook indien door opdrachtgever aan te leveren materialen of uit te voeren delen van het werk niet tijdig, onvolledig of gebrekkig zijn geleverd danwel respectievelijk zijn uitgevoerd. Opdrachtnemer is in geen geval in verzuim doordat hij om die reden de geplande werkzaamheden niet kan verrichten. Tevens is hij gerechtigd vertragingskosten bij opdrachtgever in rekening te brengen.  

Artikel 8. Prijzen en BTW

1. De door de opdrachtnemer in offertes en/of op ander genoemde wijze prijzen zijn exclusief  BTW tenzij anders vermeld en zijn gebaseerd op de op dat moment kostenbepalende factoren.  

2. Tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen die ontstaan meer dan drie maanden na aangaan van de overeenkomst kunnen door opdrachtnemer worden doorberekend aan de opdrachtgever.  

3. Wijziging in BTW (Belasting Toegevoegde Waarde) tarieven worden te allen tijde doorberekend aan de opdrachtgever volgens de wettelijke voorschriften en bepalingen.  

4.  Er geld een minimum uur Tarief van 38,00 Euro exclusief  BTW   

5.  Voor diensten met een duur van korter dan 90 minuten hanteren wij een standaard tarief van 90,00 euro exclusief  BTW per bezoek  

Artikel 9. Meer- en minderwerk

1. Het werk omvat alleen de op de offerte gespecificeerde werkzaamheden. De kosten van meerwerk komen geheel ten laste van de opdrachtgever.  

2. Meerwerk omvat enerzijds extra werk doordat opdrachtgever aanvullende wensen heeft op het eerder geoffreerde te realiseren werk. Anderzijds ontstaat meerwerk doordat tijdens de uitvoering duidelijk wordt dat er meer onvoorziene werkzaamheden verricht moeten worden dan er gespecificeerd is om het geoffreerde eindresultaat te behalen.  

3. Meerwerk wordt afgerekend op basis van gewerkte uren en gebruikte materialen ofwel nacalculatie.  

 

Artikel 10. Opschorting en intrekken

1. Indien de opdrachtgever de uitvoering tijdelijk opschort dan wel geheel intrekt op grond van een niet aan de opdrachtnemer toe te rekenen oorzaak, dan is opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van zijn schade.  

2. De te vergoeden schade omvat de voor het gehele werk overeengekomen prijs minus de besparingen die voor opdrachtnemer uit de opzegging voortvloeien.  

3. Een partij die verplicht is het eerste te presteren, is bevoegd de nakoming van haar prestatie op te schorten als gegronde vrees bestaat dat de wederpartij haar verplichtingen niet, of niet tijdig zal nakomen.  

4. De gevreesde tekortkoming dient ernstig genoeg te zijn om de opschorting te rechtvaardigen.  

 

Artikel 11. Oplevering werk

1. Als het overeengekomen werk is voltooid, deelt opdrachtnemer aan opdrachtgever mee dat het werk klaar is om te worden opgeleverd.  

2. Opdrachtnemer dient het werk binnen 8 dagen na de in lid 1 genoemde mededeling te keuren. Na aanvaarding is het werk opgeleverd. Keurt opdrachtgever het werk niet binnen 8 dagen, dan wordt hij geacht het werk stilzwijgend te hebben aanvaard.  

 

Artikel 12. Herstel gebreken

1. Geconstateerde gebreken dienen binnen 3 dagen na de hiervoor omschreven keuring schriftelijk en gespecificeerd te worden gemeld aan opdrachtnemer.  

2.Gebreken die bij de hiervoor omschreven keuring niet waarneembaar waren moeten door de opdrachtgever binnen 8 dagen na het waarnemen van deze gebreken aan opdrachtnemer schriftelijk worden gemeld.  

3.Opdrachtnemer beoordeelt de gebreken en gaat na of hij hiervoor aansprakelijk is. Opdrachtnemer is onder meer niet verantwoordelijk voor gebreken die het gevolg zijn van het niet, niet tijdig of niet volledig aan opdrachtnemer verstrekken van informatie, welke de opdrachtgever verplicht is te verstrekken.  

4.Opdrachtnemer heeft het recht zelf herstel uit te voeren voor gebreken waarvoor hij aansprakelijk is.  

5.Voldoet opdrachtgever niet aan de in lid 1 en 2 omschreven wijze waarop de gebreken gemeld moeten worden, dan vervalt zijn recht tot vordering van herstel door opdrachtnemer. Evenmin kan hij de kosten van herstel door derden op opdrachtnemer verhalen.  

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid ondergrond en materialen van opdrachtgever

1.Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door materialen, hulpmiddelen of de bewerkte ondergrond die door of namens hem ter beschikking zijn gesteld of voorgeschreven.  

2.Indien de opdrachtgever wenst dat bepaalde materialen of onderdelen geleverd worden door met name genoemde fabrikanten of leveranciers zal opdracht-nemer niet gehouden zijn tot een verdergaande verantwoordelijkheid of langere garantietermijn dan de fabrikant of de leverancier van deze onderdelen of materialen bereid is jegens opdrachtnemer te aanvaarden.  

 

Artikel 14. Garanties

1.Garantie op geleverde Materialen volgens de wettelijk gelden termijn of fabrieksgarantie  

2 Garanties op het werk ( de arbeid) zijn 6 maanden geldig. indien de opdrachtgever zich houdt aan al zijn verplichtingen , afspraken , betaaltermijnen.  

3. Indien lid 2 van artikel 13  van toepassing is dient de opdrachtgever voor een beroep op garanties dit zelf aan te vragen via de desbetreffende fabrikant of leverancier. ALLREVO is hierdoor niet aansprakelijk voor garanties  

4 indien een garantie claim word afgewezen door derden, de fabrikant of leverancier is ALLREVO nimmer aansprakelijk.  

5.Alle garanties vervallen indien de opdrachtgever zich niet houdt aan artikel 11 en 12  

6. Indien de opdrachtgever zich niet aan de (betalings)verplichten voldoen vervallen alle garanties.  

 

Artikel 15. Aansprakelijkheid

1.Opdrachtnemer is niet verplicht geleden bedrijfs en/of gevolgschade van een opdrachtgever, niet zijn de consument, te vergoeden voor een hogere som dan het bedrag waarvoor zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval dekking biedt.  

2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van ALLREVO  beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft minus de gemaakt kosten.  

3. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.  

4. ALLREVO  is nimmer aansprakelijk voor schade of gevolgschade door toedoen van de opdrachtgever  

5. ALLREVO is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door (tijdelijk) niet (optimaal) functioneren van datacommunicatie op (delen van) het zo genaamde world wide web (www).  

6. ALLREVO is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht,oorlog, natuur rampen, bliksem, overstromingen, brand en andere omstandigheden waar ALLREVO geen invloed op heeft.  

7. ALLREVO kan nimmer aansprakelijk worden gesteld als privé persoon  

 

Artikel 16. Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen het genoemde termijn op de factuur. ( Binnen 14 dagen naar dagtekening )  

2. Opdrachtnemer is gerechtigd indien de betaling van de factuur niet binnen de gestelde termijn is ontvangen, aan de opdrachtgever de wettelijke rente te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de factuur.  

3. Na deugdelijk in gebreke stelling is opdrachtnemer gerechtigd alle kosten, buiten de hoofdsom en rente om, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt, te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.  

4. De vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar wanneer opdrachtgever in verzuim is, of één van de partijen de overeenkomst heeft ontbonden.  

 

 

Artikel 17. Ontbinding

Blijft één van de partijen in gebreke nadat deze partij in gebreke is gesteld door de wederpartij, dan is deze laatste gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding bestaat in ieder geval indien de wederpartij:  

  • in      staat van faillissement geraakt.
  • surséance      van betaling of schuldsanering aanvraagt.
  • zijn      ondercuratelestelling wordt aangevraagd, wanneer enig beslag op zaken      en/of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd.
  • bij      overlijden dan wel liquidatie of ontbinding van het bedrijf van de      opdrachtgever.

 

Artikel 18. Eigendomsvoorbehoud

Opdrachtnemer behoudt zich de eigendom van geleverde zaken voor totdat opdrachtgever volledig aan zijn (betalings)verplichting heeft voldaan.  

Artikel 19. Geheimhouding 
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.  

Artikel 20. Toepasselijk recht 
Op elke overeenkomst tussen ALLREVO en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.  

Artikel 21. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden 
De Algemene voorwaarden zijn op de website beschikbaar onder algemene voorwaarden.  

 

Artikel 22. Copy en eigendomsrechten.

Alle informatie en of foto’s op www.allrevo.nl zijn eigendom van ALLREVO en of van de Hr.  J.H.W. Smeets en mag zonder toestemming niet worden gebruikt door derden.  
E-mailen
Bellen
Map
Info